Heslo K2 expedice 2007

Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007

RSS
Zprávy z expedice

Chcete-li být informování o novinkách, plánovaných přednáškách a projekcích výpravy Leopolda Sulovksého Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007, odešlete nám prosím Váš e-mail pomocí tohoto formuláře
>> Novinky << na Váš e-mail.

Alternativně můžete sledovat co je nového pomocí RRS zdroje.
 

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   

 
Lavina

Dneska jsme chytli ?ilenou lavinu v BC, bylo to kousek.

Liban, 10.7.2007 10:56

Info ?. 13

Zdravíme po del?í odmlce, proto?e v podstat? nebylo o ?em psát. Po?así si z nás vylo?en? st?ílí a ve?keré p?edpov?di se míjejí ú?inkem. ?as daný pro vylezení K2 se krátí, u? zbývá jen n?co málo p?es 14 dní a nervozita stoupá.

V?ichni by cht?li lézt a fixovat, ale místo toho se neuv??iteln? nudí v BC ve svých stanech a ?ekají na zázrak. Necht?jte v?d?t, co v?echno se honí v hlav? ?lov?ku, který se více jak 12 dn? nepohnul z místa.

Lead?i neustále konzultují více ?i mén? nep?esné p?edpov?di, ale v?echny mají jedno spole?né, ?ádná z nich nep?edpovídá del?í slune?né okno ne? max. 3 dny. A to je pro vylezení jakékoli cesty na K2 tragicky málo. Kdokoli z nás pot?ebuje min. 4 a? 5 dn? stabilního, dobrého po?así v kuse, aby se mohl pokusit atakovat ty nejvy??í partie hory a je?t? stihl sestoupit z t?ch nejohro?en?j?ích míst. Bohu?el toho se te? nikomu v této fázi ?ervence nedostává.

A tak se Vám pokusíme popsat, jaká situace panuje v BC pod K2.

Celý camp je rozta?en na jedné z morén v délce asi 500m a d?lí se zhruba na 2 skupiny: ?esenisty a Abruzá?e. První skupina leze tzv. ?esen?v pilí? (Baskydská cesta), která je strm?j?í, má více skalního lezení, ale je mén? lavinov? nebezpe?ná a má bli??í nástup z BC (cca 60minut). Tuto cestu lezé na?e 10-ti ?lenná ?eskoslovenská expedice spole?n? z americkou 8-?lennou grupou a jedním osamocenným Francouzem, který má k dispozici 2 vý?kové nosi?e a na to, ?e je sám, spolupracuje v maximální mo?né mí?e a sna?í se neparazitovat.

Mezi Abruzá?e se ?adí zbytek campu. To je druhá americká 4 ?lenná expedice, mohutná 12-?lenná ruská skupina, jen? se p?esunula z pod Broad Peaku a teprve buduje vý?kové tábory. V neposlední ?ad? je to je?t? 8-mi ?lenná korejská sestava, která má pon?kud ojedin?lý statut. V?ichni p?ijeli aklimatizováni z pokusu o Everest a lezou to celé z kyslíkem, co? je ?adí do zcela jiné kategorie. Ov?em jejich touha být letos první na vrcholu je nutí d?lat takové ?ílenosti, jako ?e klidn? nechají chátrat své ?leny v ne?ase v C3 kolem 7100 m i více jak 5 a? 6 dní, co? je naprosto zni?ující. Navíc jejich styl práce ve st?n? a hlavn? p?i fixování nikdo nesdílí. A tak v?t?ina "Abruzi" p?eji??uje jejich te?oulinké fixy, které u? mnohokrát selhaly a nahrazují je kvalitn?j?ím lanem, taky jazyková bariéra, jejich mizerná english a neochota spolupracovat je staví do pon?kud izolované role. Oni zatím jako jediní dobyli rameno K2 ve vý?ce 8100m, ale po té, co sestoupili o tábor ní? se tam u? minimáln? 10 dní p?es velké lavinové nebezpe?í mezi C3 a C4 nemohou dostat. Podle nej?erstv?j?ích zpráv ztratili celý camp 4 a tak asi p?i?li o ve?keré vybavení. Bud jim to vzal vítr nebo je to n?kde pod sn?hem. Prost? dneska ?tverku nena?li.!!

A zbytek lidí na Abruzi jsou to bu? jednotlivci, nebo dvojice, které zásadn? neovliv?ují d?ní na ?ebru. V podstat? se nijak zvlá?? neú?astní jakékoli t??ké práce, budování plo?in pro stany, prorá?ení cesty ?erstvým sn?hem nebo masívního fixování. My je pracovn? ozna?ujeme jako "Hnidy" které cizopasí na velkých skupinách a vezou se v jejich stínu.!! Bohu?el v?ak práv? z t?chto ?ad se rekrutují ty nejv?t?í, rádoby osobnosti, které dobývají velikány alpskými styly (s jumary v ruce.!!!!!!!)

Na morén? také prob?hlo velké setkáni leadr? expedic o jednotném postupu, tak aby se pokud mo?no co nejvíce lezc? se?lo ve stejný ?as na rameni. D?vod je jasný, st?ídat se v prorá?ení spole?né cesty na vrchol.!

Ná? C3 je pln? zásoben v?ím, co pot?ebujeme na C4 a vrchol a ka?dý je odhodlán odevzdat ve st?n? maximum. O to více nás mrzí minulo-týdenní jalový výpad ?tve?ice Kamil, Liban, Zden?k a ?vidry do C3, kdy nás to stalo 4 dny d?iny s nulovým výsledkem. Nep?idali jsme ani metr a ná? konec fixu se u? 14 dní ani nepohnul.

I kdy? nikdo z nás neumí tak mistrn? pracovat s molekulou kyslíku jako jiný, nejmenovaný jedinec, který se p?edstavuje jako sou?asný, nejlep?í ?eský horolezec. Doufáme, ?e nás v tomto tahu hora pustí vý?e ne? jen do 7250m, kde doposud kon?í ná? fix. K tomu nám doufám pom??e slíbené 4 denní okno dobrého po?así, které má vydr?et min. do ?tvrtku. Zítra startuje Polda, Chose a Galo? do st?ny na ?esena pokra?ovat v prácích na C4, zatím co se trojice Zden?k, Kolombo a Lupi pokusí o vr?ek Broad Peaku, který máme taky v repertoáru. Zbytek teamu bude dobíjet baterky a sledovat dalekohledem, jak jim to jde ?i nejde. O pr?b?hu vás budeme co nej?ast?ji informovat.


?orten

Jednou ráno v BC

Jednou ráno v BC

Lupi na fixu

Pohled z C3

Starý ?orten

Vítr 120 km/h

Liban, 9.7.2007 18:52
Info z BC

Zdravíme z Base campu,

a? 4.7. po umoud?ení po?así vystartovala ?tve?ice ?vidri, Kamil, Libor, Roman a Zden?k do C2 v?e prob?hlo podle plánu a kluci dorazili v pohod? nava?ili a nasledující den 5.7. se p?esunuli do C3 7050 m.n.m., Roman pro bolest v krku musel sestoupit dol?. Radovan se rozhodl jít sám do C2 poopravit roztrhané stany a s vyhlídkou lep?ího po?así pomoci kluk?m s fixováním do C4.

Na 6.7. zn?la ze v?ech zdroj? a servr?, ?e má být p?kn?, bohu?el v?ak se tato p?edpov?? neuskute?nila a kluci musí sed?t ve stanu v C3. ?vidri ze Zde?kem sestupují dol? a Libor s Kamilem z?stávají v C3, jestli následující den 7.7. by ?lo fixovat do C4. Po?así se má kazit zítra odpoledne a má sn??it a? do pond?lí.

Toto neskute?né ?ekání na po?así nás v BC ubíjí, hora nás zatím nechce pustit a nám nezbývá nic jiného, ne? se tomu podrobit. Po?así je asi takové, ?e je 2 dny p?kn? a 3 dny sn??í - to znamená, ?e musíme ?lapat novou stopu, bo?íme se se n?kdy po pás je to fakt d?ina. Ostatní expedice jsou na tom úpln? stejn? Korejci na Abruziho ?ebru postavili u? C4 p?ed 10 dny, jdou s kyslíkem a nemohou dál, proto?e to nejsou schopni pro?lápnout, tak podobn? jsou na tom i Ameri?aniRusové.

Zatím to tento rok nevypadá moc vábn?, ale nad?je umírá poslední.

V?ichni zdravíme a pevn? v??íme v lep?í po?así.

?us bus Jose prase?í hlava-Josef Luká? :-)))) dr?te palce.


Fix t?sn? pod C2

Liban a Kamil ráno nad C2

Stany North Face v C2

Plato pod C3

Polda pod C3

Ranní deprese

Ráno pod nástupem

Ruské talismany

Sou?asný stav po?así

Spole?na v BC

Zasn??ená dvojka

Zasne?ená Northface v C3

José, 6.7.2007 13:26
Aktuáln?

Zdravím,

Zm?nilo se po?así a tak zítra ráno vyrá?íme do st?ny stav?t C4. Podle p?edpov?di máme poslední dv? periody, poslední dva pokusy podle dlouhodobé p?edpov?di.

Te? má být do pátku dobré po?así, tak se pokusíme dofixovat a postavit C4. Vyrá?íme v 1 denních odstupech, uvidíme, jak to dopadne. Budeme pr?b??n? informovat.

V pond?lí ráno startují Roman, KamilLiban

V úterý Galo?, Zden?k?vidry

Ve st?edu zbytek týmu, tedy Polda, Kolombo, ChoseLupi

M?jte se a dr?te palce Liban

Liban, 1.7.2007 17:58
Kdo je kdo

Zdravím,

Posílám aktuální fotky ?len? expedice, kdo je kdo, p?ezdívky ke jmén?m. Dále jsou tu fotky talisman? pro ?t?stí.


Kdo je kdo

Leopold Polda Sulovský (vedoucí výpravy)

Josef Chose Luká?

Kamil Bortel

Libor Taliban Uher

Milan ?vidry Sedlá?ek

Pavol Lupi Lupták

Radim Colombo Sliva

Radovan Galo? Marek

Roman Langr

Zden?k Hrubý

Talismani

Choseho mravenec

Galo?ova smol?a?ka

Kamil?v kominí?ek

Lupiho karable

Poldovy korálky

Roman?v dudlík

?vidryho medv?d

Uh?íkova ?elva

?elvík pomalý

Liban, 1.7.2007 17:58
 

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   

Tento Web Vám přinášejí www.horolezci.cz, Copyright © Czech K2 and Broad Peak Expedition 2007