Heslo K2 expedice 2007

Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007

RSS
Zprávy z expedice

Chcete-li být informování o novinkách, plánovaných přednáškách a projekcích výpravy Leopolda Sulovksého Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007, odešlete nám prosím Váš e-mail pomocí tohoto formuláře
>> Novinky << na Váš e-mail.

Alternativně můžete sledovat co je nového pomocí RRS zdroje.
 

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   

 
Info: Libor o vrcholu

Zdravím doma v?echny v Ostrav? i zbytku republiky!!

Máme to za sebou, huráááá!!! P?e?ili jsme zpáte?ní stokilometrový trek po Baltoru a u? jsme kone?n? op?t v civilizovaném Scardu. Bylo to ?ílené, v?ichni toho u? m?li plné zuby, ?li jsme Nonstop, bez odpo?inku, celé 4 dny, od rána a? do ve?era a to doslovn?!!!!!!

Musím p?iznat, ?e jsem si to i já jaksepat?í u?il a to se v?ím v?udy. Na trek jsme toti? vyrazili po jednodenním pauze, kdy v?t?ina slezla ze st?ny a to bylo sakra znát.

Byl to o?istec a zejména první dva dny, kdy jsem to musel jít v hore?ce se zán?tem v krku a totáln? vy?tavený. Myslel jsem, ?e je to m?j poslední výlet. Ale kluci se mi to sna?ili uleh?it, jak to jen ?lo, nesli úpln? v?echny moje v?ci a kdyby mohli, nesli by mo?ná i m?. V?ak by to taky sakra poznali, nebo? místo p?vodních 82kg by nesli pouze 70kg a to je poznat. Zbytek t?lesné hmotnosti jsem zanechal n?kde v BC pod K2. Podobné, i kdy? ne tak drastické váhové úbytky postihly v?t?inu ?len? expedice. Je to zp?sobeno dlouhodobým pobytem ve vý?ce nad 5500m a ty na?e t?lí?ka se s tím neumí vypo?ádat, i kdy? jsme se jaksepat?í p?ejídali!!

Maximáln? destruk?ní pro v?echny byl zejména záv?r, myslím tím poslední útok na vrchol, to jsme byli ve st?n? K2 p?esn? 8 dní vkuse nad vý?ku 6500m a k tomu není co dodat.

A te? jak to cele probíhalo?? Budu se to sna?it ve zkratce popsat, tak aby to bylo maximáln? srozumitelné!!!

Problém ?. 1 je ten, ?e je podle p?edpov?di hlá?eno pouze 3 denní okno dobrého po?así se SUMITT DAY prý na 18ho.

Tak?e na?e skupina Kamil, Roman, ?vidrá a Liban na kterou oficiáln? vy?la ?ada, dle toho jak jsme se st?ídali v pracích na pilí?i, nastupuje u? s p?edstihem dvou dní a to v sobotu 14-ho. Stoupáme do C2 za hodn? ?patného po?así!! Je zata?eno, sn??í a kolem nás jezdí malé lavinky. Stopa je zafoukaná a hodn? zebou ruce!!!! Nicmén? v?ichni jsou odhodláni ob?tovat se, aby a? p?ijde jasno a slíbené 3 dny azura, jsme byli p?ipraveni k záv?re?nému útoku v tábo?e C3. Jen?e po?así nás uv?z?uje nejprve v tábo?e C2 o jeden den navíc. Jen le?íme ve stanu a skoro dr?íme ty?ky, aby nás to nesfouklo. To stejné se opakuje v tábo?e C3.

Celé se to kamsi posunuje (cca o 2 dny k 20temu) a na?e nad?je, ?e se je?t? pokusíme o vrchol velmi, velmi slábne. O to více, kdy? 18ho nejsme schopni skoro dojít na konec fix?, které natáhli Polda s Galo?em do vý?ky 7500m.

BC mezitím vyslal posily a to dv? dvojice Polda, Galo? jako samostatnou úderku, která si v?echno své vybavení nesla u? od spodu a dvojici Zden?k a Lupi o jejím? oprávn?ní startu panují pochyby , nebo? doba odpo?inku po vrcholu Broad Peak byla velmi malá!!!!! Pouze t?i dny a to je málo!!!!! Colombo zhodnotil svou situaci a usoudil, ?e nemá dobite baterie, m?l ch?ipku a cítil se velmi unavený, proto se rozhodl z?stat dole. bylo d?le?ité, aby n?kdo taky fungoval v BC u vysíla?ek, kdy? u? se nás nahoru vypravilo 8 lidí. Ono je to velice t??ké zustat dole a ani se nepokusit, ka?dý to cht?l.

Na pov?stné Rameno K2 nám stále chybí 400 vý?kových metr?, a to je proklat? hodn?. Dal?í den 19ho ráno vstáváme ve 4 ráno. V 6 vyrá?íme ze stanu v nad?ji, ?e kone?n? prorazíme v 8 lidech na tolik vytou?ené rameno s hladinou 7900m. Na pomoc nám p?isp?chali také ?ty?i Amíci a Frantík s dv?ma ?erpama. Sice postupujeme nad 7500m, ale jde to velice pomalu, ve sn?hu ?lov?k zapadá místy po pás a skalky jsou samý lokr. Slunce neúnavn? krájí ?asomíru, a? mizí za horizontem. Dohání nás stín K2 a my jsme v?ichni rozeseti po svahu asi ve vý?ce 7700m. Za?íná to být opravdu kritické, chybí 200vý?kových na ?oulder a my nemáme kde spát. Poslední zoufalá mobilizace zbytku optimismu a hrneme to bez fixování sn?hovou plání pod veliký skalní p?evis více vpravo na hranu ?esena. Ze spodu se ozývá: "Ale K2 je sm?rem vlevo, kam pak??" Odpov?d je: ?Dr? hubu a makej! Ví? p?ece co ?íká li?ka mezi oha?ema??????

V?t?ina lidí sla?uje zp?t do C3. Jen nám se poda?ilo pod skálou na Hran? zakopat 3 malé plo?iny pro 3 dvoumístné jednoplá?tovky. Jen?e nás je 8 a to znamená, ?e ve dvou stanech bude o jednoho navíc. Zden?k sice m?l domluvený azyl u Rus? na rameni ale tím, ?e jsme nedo?li na ?oulder musel k nám do stanu a Lupi se natla?il k Romanovi a Kamilovi. V t?ch dvou stanech bylo opravdu t?sno, ale t?ch 5 hodin se dalo p?e?ít. U nás to bylo taktak, já se Zde?kem nejsme ?ádní ?ahouni, ale nechápu jak se tam mohli poskládát Roman, Kamil a Lupi. Popisovali to asi tak, ?e i sardinky v konzerv? mají více místa, ne? m?li tehdy oni.

Libor Uher
Zhruba po 2 hodinách úporné d?iny a sekání v ledu ukotvuji poslední skobu a zalézáme do stanu. Sedíme nap?í? ve t?ech, vlevo mám Zde?ka, vpravo u vchodu na m? funí ?vidrá. Na jediné karimatce a bez spacák?. O n?jakém minimálním pohodlí nem??e být ani ?e?i. To samé je ve stanu, kde bydli Roman s Kamilem a kde je navíc i Lupi. Jediní kdo mají jakýs takýs komfort a mají i spacáky je Polda s Galo?em. Za?íná poslední p?íprava na poslední a jediný pokus o Vr?ek. Ka?dý ví, ?e toto se letos u? nebude opakovat, ?e má ka?dý jen jeden náboj jako kapitán Jack Sparrow!! Va?í se ?aj do termosek, oh?ívá se ananasový kompot a brka?e se ?pekem. Ka?dy se sna?í do sebe dostat co nejvíce energie. P?es ve?kerou snahu o zah?ívání, cvi?ení a hýbání s prsty na nohou se neda?í udr?et funk?ní kon?etiny a omrzají periférie!! Dávám si do papu?e vý?kových LaSportive kouzelné termopol?tá?ky a ?ekám zázrak. Snad to pom??e, nic lep?ího stejn? nemám!! Uv?domujeme si, ?e máme zhruba 150 metrové manko, ne? dojdeme na rameno. Kde se dle plánu spojíme s ostatníma na vrcholovou cestu. Tak padá rozhodnutí, ?e startujeme p?lhodiny po p?lnoci. Na ?oullder mezitím dorazili v?ichni favoriti, Amíci, Rusové, Korejci, Italové a spol. V domluvený ?as hulákám ze stanu, jestli u? jsou ostatní p?ipravení, ale jako v?dy je tam ?asový skluz. Najednou mi oba moji stan partne?i oznamují, ?e v jednu hodinu nikam nejdou, ?e pot?ebují více ?asu se srovnat. ?e vyrazí pozd?ji. Já jsem byl p?esv?d?ený, ?e kdy? nevyrazí hned, nemají dál ?anci je?t? v?t?í manko dohnat a výstup pro n? kon?í. Ale byla to jejich volba! Kruté síto 8000m za?alo nemilosrdn? prosévat na?í osmi?ku!!!

Poslední kontrola batohu a u? vylézám ze stanu do té ?ílené zimy. Fu?í silný vichr, je tma ale úpln? jasno. To u? se p?ed stany motá zbylých 5 postavi?ek. Fini?uje zapínání ma?ek, nasazování rukavic a batoh?. Ve vzduchu visí zásadní otázka?? Kudy na rameno?? Jít zp?t podle p?edem stanoveného kurzu by znamenalo, vracet se a tím sestoupit asi 50 vý?kových metr?. Poté nejistý traverz v lokru a pak 200vý?kových nahoru a na to absolutn? (podle mého názoru) nebyl ?as. Jestli?e jsme cht?li stihnout ty, co startovali z Ramene, jestli jsme cht?li mít aspo? n?jakou nad?ji, byl jsem na milion procent rozhodnutý, ?e musíme jedin? a pouze od stan? rovnou nahoru kolem hrozivého p?evisu, co vypadal jako obrovský kýl lodi. Prost? bud to pustí vlevo od n?j anebo je konec!

Lezu metr po metru, ?elovka mi napovídá asi 20m dop?edu a terén není t???í ne? n?jaký ?ty?kový mix v Tatrách! Kamil jde neustále za mnou! Svým ml?ením a svou p?ítomností mi dodává odvahu tím nejlep?ím zp?sobem!! Díky Kam?o!! Ani jsme se nenadáli a stojíme na Rameni v 7900m hned vedle stan?, odkud v?ichni vyrazili ani ne víc jak p?ed hodinou!! U m? v nitru vládne obrovská euforie, ?e jsme kone?n? na Rameni. Tu ale chladí nesnesitelný severák o rychlosti (nevím, nedoká?u odhadnout, 80km/h??, prost? moc).

Jsme v?ichni kompletn? v pe?í a já mám navíc je?t? na pe?ovce od Raka Goretexovou bundu a i p?esto cítím, jak ze m? teplo doslova odtéká!! "Musíme se hýbat, jdeme.", ukon?uji krátké zastavení p?ímo u stan?, odkud p?ednedávnem vy?lo asi 15 lidí. P?i pohledu k vrcholu je vid?t ?ada p?ibli?n? 15 sv?tel, co vypadá jako n?jaké souhv?zdí a plete se to s hv?zdami na obloze!! Je to nádhera. Dál u? nevím, kdo m?l jaký, v?t?í ?i men?í d?vod proto, aby oto?il!! Jisté v?ak je, ?e jakmile za horizontem obla?nosti za?alo vyházet slunce a pozvolna oteplovalo t?lo i du?i, byli jsme na svahu z ?ech? u? jen já a Galo?. Ne?e?il jsem to, staral jsem se o sebe a hlavn? o to, abych pravideln? vydýchával a aby mi neomrzly prsty na rukou. Po?ád jsem cvi?il a dával dlan? do sebe jako do krabi?ek. Byla to nejmraziv?j?í ?ást dne, vlastn? noci!! Byl jsem do té doby ??astný, ?e jdeme spolu ve dvou. Jak to jen ?lo, jsme si povídali. Galo? byl asi 20 metr? nade mnou a já se sna?il udr?et jeho tempo. V tu chvíli by m? ani ve snu nenapadlo, ?e skoro p?esn? v 9 hodin a ve vý?ce 8200m mi oznámí s takovou razancí a rozhodností to, ?e otá?í, ?e jsem se nezmohl ani na jednu v?tu k p?emlouvání!!!! P?edal mi svoji fla?ku s ?ajem, dv? ?lehy, karbogel a podali jsme si ruce. Podíval se mi up?en? do o?í místo pozdravu a u? sla?oval dol?. Tohle byl pro m? nejt???í okam?ik p?i výstupu. Za?al jsem uva?ovat v?elijak, ale svítilo slunce a já se cítil skv?le, dokonce m? u? ani nestudily ruce, nebo? se stoupající vý?kou vítr prudce slábl. Navíc jakmile jsem nad sebou uvid?l známé americké tvá?e, mé rozhodnutí pokra?ovat dál k vrcholu bylo okam?it? schváleno v?emi hlasy, co jsem v sob? m?l. Pak u? jsem si jen hlídal pravidelné dýchání, po?ty krok?. Kdy? jsem u toho stihl je?t? fotit, v?d?l jsem, ?e jsem v pohod? a ?e rozhodn? nejdu na doraz!!! My?lenky, co se mi vyst?ídaly v hlav? b?hem dal?ích 8 hodin, nejdou spo?ítat, ale najednou kle?ím vedle masivní hliníkové kotvy.

Moje Suunta ukazují 8630m a ?as 16:44, bre?ím, brada se mi t?epe a a? po chvilce si p?ipou?tím, ?e stojím na vrcholu K2. Já, automechanik z Frýdku-Místku.

Díky kdo jsi to do?etl a? sem.

S pozdravem Liban

Liban, 28.7.2007 8:29

Sulovský: Nebál jsem se. Prost? jsem v??il, ?e to vyjde!

?éf ostravské expedice Czech Mountaineering expedition K2 Ostrava 2007 Leopold Sulovský m??e být spokojen. Libor Uher vylezl jako druhý ?ech v historii na vrchol K2, trojice jeho koleg? úsp??n? zdolala osmitisícovku Broad Peak a Josef Luká? si na své konto p?ipsal unikátní ly?a?ský prvosjezd.

Celý rozhovor ?t?te zde: Sulovský: Nebál jsem se. Prost? jsem v??il, ?e to vyjde!

Leopold Sulovský, 24.7.2007 14:24
Libor Uher o výstupu a sestupu na K2

Libor o výstupu na K2: ?Cítím se velmi unavený a to u? dnes 24.7. (druhý den po návratu do BC) jedeme dom?. ?eká nás ?ty? denní trek. Bude to pro mne utrpení, nemám dobité baterie.?

Kon?í nám permit. Dal?í z PoldaTeamu se u? tedy o vrchol K2 pokou?et nebude. Za prodlou?ení permitu bychom museli doplácet. To by se d?lo jen v p?ípad?, kdyby se nevylezlo a byla by ?ance dojít k vrcholu s vyhlídkou na p?íznivé po?así. Te? u? se v?ichni moc t??íme dom?. T?eba Polda u? se vidí, jak sjí?dí So?u a Salzu.

Na vrchol cht?li v?ichni, proto tam i jeli. Ze zdravotních d?vod? k vrcholu nakonec nevyrazil Chosse a Kolombo (12. 7. 2007 Broad Peak). V C4 nás tedy bylo nakonec osm. Nikdo ne?ídil, kdo p?jde k vrcholu, ?el ten, kdo se cítil. Prost? to tak vyplynulo ze situace. Postupn? se za?ali kluci otá?et, a? jsem z?stal sám.

Radovan Galo? Marek to oto?il asi v 8300 metrech, pak u? jsem byl sám. Upnul jsem se na amíky. Snad proto, ?e m?li stejné boty jako, já jsem si ?ekl, ?e jsem v jejich teamu. Podle nich jsem si také kontroloval kroky a dechové pausy. Tempo bylo 4 a? 5 krok? a pak se vydýchat. Technicky u? poslední úsek není náro?ný, sta?í jeden cepín.

P?i výstupu jsem se cítil po?ád dob?e, ?ádný limit, te? u? je toho dost, jsem p?i postupu nahoru necítil. P?i lezení nahoru jsem rozdal vodu, které jsem m?l pak sám málo. P?i sestupu pak p?i?la dehydratace. Musím up?ímn? ?íci, ?e pokud by tam nebyli amíci, tak bych nahoru sám ne?el. Kdy? to Galo? oto?il, byli poslední berli?kou, co mi dodávala odvahu.

Na vrcholu K2 jsem byl 20. 7. 2007 v 16:45 místního ?asu (GMT+5). Krom? veliké hliníkové kotvy tam nic nebylo. Pocit byl neskute?ný. M?l jsem v sob? tolik emocí, ?e jsem nebyl schopen je v?echny kontrolovat a polovinu ?asu, co jsem byl naho?e, tedy asi patnáct minut, jsem probre?el. Brada se mi t?epala a styd?l jsem se jít za Amíkama, aby m? cvakli. Tak jsem musel chvilku po?kat, a? to odezní, a pak m? stvrdili fotkou do mého fo?áku. Byl jsem tam sám, ale vlastn? s nimi. V hlav? se mi honilo tolik my?lenek, ?e to nejde ani spo?ítat. A to jsem netu?il, co m? je?t? ?eká cestou dol?.

Za?al sestup, nervozita a snaha uklidit se co nejd?íve do bezpe?í. Strach jsem za?al poci?ovat, a? kdy? jsem si za?al uv?domovat nastupující podchlazení a dehydrataci a do C4 to byl je?t? kus. Na konci fixu jsem tedy rad?ji po?kal na amíky a ?ekl jsem si, ?e se od nich u? nehnu. Nabídli mi, ?e m??u p?espat u nich ve stanu. Za Poldou a Galo?em do na?ich stan? to bylo je?t? daleko a byla tma. Rus?m se nap?íklad nepoda?ilo najít cestu ke stan?m v C4 a museli bivakovat v sn?hovém záhrabu. Kdy? jsem doplnil tekutiny a oh?ál se, byl jsem ráno ready, za?al jsem se vracet.

Sestup byl drsný, mnohem náro?n?j?í ne? jsem ?ekal. Na K2 u? nepojedu, v tom mám jasno.

Za?ívám te? zatím asi nejhez?í pocit na sv?t?. Cítím se jako ve snu, který nemá konce. Ka?dému bych p?ál pro?ít setinu tohoto pocitu.


Stoupáme do C2

Ranní start z C3 posledni pokus

Ranní start z C3 posledni pokus

Cesta pod bottleneck ráno

Cesta pod bottleneck ráno

Liban pod Bottleneck vydýchává (fotil Galo?)

Liban pod Bottleneck vydýchává (fotil Galo?)

Traverz Bottleneck ráno

Po traverzu

Po traverzu

Po traverzu

Pohled z Bottleneck na rameno

Výlez z traverzu nad serák

Don vylézá za mnou na serák

Spole?ný postup nad serakem

Tenhle pohled nem?l konce

Liban na vrcholu K2

Brucce, Don  a Chriss

Liban s ?elvíkem

Liban v C3 na Abruzzi

C3 Abruzii ráno

Chriss Warner

Liban a Chriss v C1 na Abruzii

Vá?í se úbytky t?la

Dle diskuze na idnes.cz a chatu s Liborem na ICQ sepsal Pa?out. Více bude a? po návratu PoldaTeamu dom?., 24.7.2007 10:47
Libor Uher na vrcholu K2

Libor Uher na vrcholu K2 8 611 m n.m., 20.7. v 16:45 pakistánského ?asu.

"Stát na vrcholu K2 je pro mne zatím asi nejhez?í pocit na sv?t?, cítím se jako ve snu, který nemá konce. Ka?dému bych p?ál pro?ít setinu tohoto pocitu."


Libor Liban Uher na vrcholu K2

Talib, 23.7.2007 16:47
Komentá?e k úsp?chu Poldateamu od na?ich dotázaných horolezc?

Ahoj ?imone, nevím jak moc sledujes Ostraváky na K2. Dnes se podarilo jednomu clenu Liborovi vystoupat na vrchol. Chtel jsem Te poprosit o kratky komentar k vystupu. Diky Pa?out

Ahoj Pa?oute,

Josef ?im?nek
Nesleduju, ne ?e bych necht?l ale lítám po kopcích a tam mám málo ?asu, nejsem skoro v Praze v krám?. Tak se omlouvám ale za hodinku jedu zase do N?mecka atd..
Po?li jim gratulaci k úsp?nýmu výstupu ale hlavn? návratu.
?imon

pá 20.7.2007 20:42, Josef ?im?nek, www.himalaya8000.com


Ahoj Radku, asi sledujes ostravaky se Zdenkem na K2. Dnes se podarilo jednomu clenu Liborovi vystoupat na vrchol. Chtel jsem Te poprosit o kratky komentar k vystupu. Diky Pazout

Radek Jaro?
Liborovi samoz?ejm? VELIKÁ gratulace i kdy? by bylo neup?ímný ne?íct, ?e bych tam na vrcholu necht?l stát taky. Ne místo n?j, ale klidn? s ním. Plány byly, ale osud cht?l jinak. Blbý, ale ?ádná tragedie. Po svojem odletu z BC jsem samoz?ejm? sledoval co se na K2 d?je. Bylo vid?t ?e po expedici z r.05 se chlapíci pou?ili a sna?ili se zcela správn? vyu?ít ka?dej lezeckej den. Jinak to na týhle ho?e nejde. P?i po?así jaký m?li minulou expedici si to Rameno a C IV zaslou?ilo. Da? nezku?enosti s K2.

Taky se op?t ukázalo, ?e práv? hlavn? díky po?así je výhodný, kdy? se na Rameni sejde víc expedic a k vrcholu se vyrá?í spole?n?. Tradi?n? cestu ?lápne nahoru n?kdo s kyslíkem a se ?erpama. Bez toho by asi vrchol nebyl. Ale ono to jinak ani p?i tak málo vrcholových dnech a tolika expedicích jinak nejde. To ?e byl bez kyslíku to je super! S ním lezou na osmi?ky u? jenom turisti a nebo ti kterým jde jenom o vrchol a ne o cestu, lezení a dobrodru?ství. M?l jsem dost obavy ze sestupu. Vzhledem k pozdnímu ?asu kdy byl na vrcholu. Na?t?stí tam byli Ameri?ani a pomohli. Ti samí co pomohli m? kdy? jsem se zranil. Jim je?t? touhle cestou dík. Za m? i za Libora. A taky za to, ?e nám dali lekci jak se v horách k sob? chovat a navzájem si pomáhat. Pro m? byl odlet a co se okolo d?lo jedním z nejv?t?ích zklamání co lezu na vysoký kopce. Tak?e je?t? jednou gratulace a to i k dne?nímu svátku. Je Libora :D.

po 23.7.2007 10:50, Radek Jaro?, www.radekjaros.cz
Pa?out, 23.7.2007
 

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   

Tento Web Vám přinášejí www.horolezci.cz, Copyright © Czech K2 and Broad Peak Expedition 2007