Heslo K2 expedice 2007

Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007

RSS
Zprávy z expedice

Chcete-li být informování o novinkách, plánovaných přednáškách a projekcích výpravy Leopolda Sulovksého Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007, odešlete nám prosím Váš e-mail pomocí tohoto formuláře
>> Novinky << na Váš e-mail.

Alternativně můžete sledovat co je nového pomocí RRS zdroje.
 

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   

 
Info o postupu

Posílam fotky z cesty nad dvojkou. Je to t???í lezení, ne? se dostaneme na takovou sn?hovou plán.

Zdraví Liban

Z cesty nad C2

Z cesty nad C2

Z cesty nad C2

Z cesty nad C2

Z cesty nad C2

Z cesty nad C2

Liban, 18.6.2007 19:20

Info ?. 9

Zdravíme po del?í odmlce. Tak nás zastihla první v?t?í ???ra hor?ího po?así! Sedíme v?ichni ve spole?enském stanu a vymý?líme, ?ím bychom se zabavili. Nejlep?ím receptem na nudu v BC jídlo, a tak vymý?líme nejr?zn?j?í kuliná?ské recepty ve zdej?ích omezených podmínkách.

Vít?zem se stal jednozna?n? sma?ený s hranolkama a s pakistanskou tatarkou, ?ím? jsme p?ekvapili hlavn? kluky Zde?ka, ?vidryho a Galo?e, kte?í se zklaman? vraceli z C2, kde po?así zastavilo jejich pokus p?idat n?co málo metru nad vý?kou 6650m. Zatím tam máme vynesen jeden stan a asi 500m fix?, které ?ekají na dal?í eskortu sm?rem nahoru ke Trojce. Na ?ad? je te? velitel s Chosem a Lupinem, ale musí si po?kat a? se udob?í po?así, p?estane sn??it a vypadají v?echny laviny, kterým se ?íká Expres. A jako ?e to jezdí po sn?hovánkách tak co hodinu, malé vlá?ky co dovedou posmýkat tak i po?ádné ?inkanzeny, co se zastaví a? o Broadpeak a v tom p?ípadku je lépe tam nebýt a sledovat to z bezpe?í BC.

A abych se vrátil k dne?nímu sobotnímu Menu! Na po?adu dne byla hov?zí kýta se salátem a t?stovinou a koprovou polívkou. Kdo ví co bude zítra??

Je ned?le tak by to cht?lo n?co slavnostního. Uvidíme?? S dal?í zprávou co nového ve st?n? a na talí?i se vám brzo ozve n?kdo z Poldateamu.

Zdraví Liban

Jinak amíci se za?ínají více zajímat o na?i mrtvolku, podle oble?ení a v?cí zna?ky Carera prý to je n?jaký Raku?an. V p?í?tím týdnu sem mají p?ijít n?jací pakistánci a postarat se o to. Zatím ale moc aktivity neprojevují a tak na?i kucha?i musí i nadále nosit vodu z potoku za morénou, co? je p?kn? daleko a hodn? se to pronese.


Camp 2 - K2

Pakistánská specialita - ov?í moze?ek

Pakistánská specialita - ov?í moze?ek

Liban, 16.6.2007 14:36
Info ?. 8
Ahoj v?ichni,

hlásime uspe?né postavení druheho vý?koveho tabora C2 ve vý?ce cca 6350m. Uspe?ne se tam vcera aklimatizovala skupina Zdenek, Galo? a ?vidry. A dnes taky Polda, Chose a Lupi. Ti jdou zitra dolu do BC a st?ída je 4-clenna skupina Roman, Kamil, Colombo, Liban.

Zacína se pracovat na stavbe C3. Vyná?ky, fixovaní. V?ichni jsou OK. Pocasí má být stabilní do 17.6. tak?e tlacíme na pilu a chceme urvat co nejvíc. Dal?í zpravy budou brzy.

Zdraví Poldateam

K2

K2

K2

K2

K2

K2

Poldateam, 11.6.2007 17:35
Info ?. 7
Tak se vám op?t hlásíme ze základního tábora, který je tentokrát poloprázdný, nebot v?t?í polovina teamu je ve st?n? Chogori na pilí?i zvaný ?esen.

v pátek 8.6. se nám toti? poda?ilo vylézt a vybudovat 1. vý?kový tábor ( 1C ) ve vý?ce 5930m se dv?ma stany poblí? sebe a nyní se tam chodíme postupn? aklimatizovat po skupinkách, které jaksi vykrystalizovaly.

Dal?í v?t?í zm?nou je skute?nost, ?e se ná? team roz?í?il na 10 ?len?. Tou posilou je zku?ený matador Zdenek Hrubý z expedice Radka Jaro?e, která jak jist? víte musela ze zdravotních d?vod? ukon?it ?innost.

Zdenek sice zm?nil "zam?stnavatele" ,ale p?sobí na stejném projektu a jak v?ichni v??íme jist? bude kvalitní posilou Poldateamu a jeho zku?enosti p?izp?jí k dosa?ení cíle na?í sestavy.
Ten cíl se nachází 3.5 kilometr? nad na?ima hlavama a má zhruba sou?adnice 35°53' severní ?í?ky a 76°30' východní délky. Dosa?ení této magické koty sem ka?doro?n? p?itahuje ?adu zarputilých horolezc?, pro které je tato p?ekrásná, fascinující a p?itom tolik nebezpe?ná pyramida n??ím nepopsatelným. i letos zde má být asi 12 expedic ,ale zatím jsme tady pouze my, amíci a rusové, kte?í dorazili p?ed v?erem.

Tak?e na?e 4?lenná úderná grupa: Roman, Kamil, Colombo, Taliban ted? po sestupu odpo?ívá v BC, zatímco Zdenek, Galo? a ?vidry dne?ní noc spali v 1C a st?ídají zbylou trojici Polda, Chossé, Lupi, jen? mají nalo?eno ka?dý cca 20kg a stoupají nahoru se taky vyspat. Samoz?ejm? ,?e si do t?ch stan? nechodíme jen tak schrupnout ,ale ka?dá skupina podle mo?ností natahuje nebo opravuje tzv. Fixy a reviduje skoby a ?tandy zabité v p?evá?n? lokrovité skále.! Nejpracn?j?í je osvobozování lana z ledosn?hového kruný?e, co? je ?innost fyzicky nejnáro?n?j?í. Lezeme v podstat? najisto, 2 kilometry kvalitní bolatické statiky, které jsme zde vymotali p?i minulém pokusu v roce 2005 jsou zna?n? po?kozené a doplnují je rok staré japonské silonové fixy mizerné kvality.!! Cestu je t?eba celou znovu zajistit, opravit, p?ípadné po?kozené ?i chyb?jící úseky dofixovat a k tomu nám doufám na?ich 1400m statické "osmi?ky" posta?í.

Je to takový koloto?, kdy se ve st?n? neustále st?ídají 3 skupiny (BSP), n?co jako ranní,odpolední,no?ní.!!

Jinak to ani technicky nejde ud?lat, nebot' v ka?dém vý?kovém tábo?e se po velkém úsilí dají postavit pouze 2 stany pro max. 4 haví?e. Sklon ?esenova pilí?e je natolik strmý, ?e je velice obtí?né najít solidní místa pro postavení stan? a ka?dá vodorovná plo?inka je výsledkem n?kolikahodinového sekání ve skále a ledu kde kyslíku není na rozdávání.!!

Podle p?edpov?di má být hezky do 15.6. co? by nám m?lo umo?nit postavení druhého vý?. tábora na hladin? 6350m a zásobit jej materiálem pro 3C.

Dvojka" je nevelká skalní terasa pod velikým p?evisem, asi nejhez?í a nejbezpe?n?j?í azyl v celé cest? s ú?asným výhledem do severní st?ny Broadpeaku.

No a s tím odpo?inkem v BC to není tak úpln? pravda, proto?e sluní?ko neúnavn? m?ní povrch ledovce a nutí nás po?ád p?estavovat na?e kamenné výtvory a stanové plo?iny. neustálý pohyb ledovce doprovázejí mohutné dunivopraskavé zvuky, které tu a tam p?eru?í na?e chatrné spaní a p?ipomenou nám, ?e bydlíme na n??em, co je po?ád v pohybu. V??te, ?e není jednoduché n?kolika v?tami popsat na?e pocity, stav v?cí okolo a situaci, která se po?ád m?ní. Budeme se sna?it vás inforovat o d?ní v maximální mo?né mí?e a co nejzábavn?j?í formou.

Mezi náma, je to jen tupá d?ina pro galejníky, aneb to by jsme nadávali, kdyby nám to n?kdo p?ikázal.

S pozdravem za deseti?lenný Poldateam Liban ala Taliban
K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

Liban, 10.6.2007 10:09
GPS data

Tady zasilam gps data z treku do BC, ?us Liban.

Trek z Paju do Základního tábora (BC)

Paju - BC

Paju - BC

Liban, 5.6.2007 20:44
 

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   

Tento Web Vám přinášejí www.horolezci.cz, Copyright © Czech K2 and Broad Peak Expedition 2007